Vi-Taal

Een grote groep Rotterdamse mannen, van de eerste generatie gastarbeiders, kampt met laaggeletterdheid en taalachterstand. Deze mannen zijn vaak de verantwoordelijke eenverdieners in het gezin, die in hun eentje alle financiële lasten moeten dragen. Hard werken, meestal gepaard met zware lichamelijke inspanningen, is fysiek en mentaal zwaar belastend voor deze mannen. Daardoor is de kans op ziekteverzuim bij die groep te hoog en wordt een beroep gedaan op de sociale voorzieningen. Een deel van deze mannen werkt als zelfstandige en omdat ze niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, blijven zij doorwerken, ook als ze ziek zijn of een chronische aandoening hebben.

Deze groep mannen heeft doorgaans communicatieproblemen met zorgverleners, zoals de huisarts, de apotheker en de zorgverzekeraar als gevolg van een taalbarrière. Deze communicatieproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het welbevinden van deze mannen; ze blijven met gezondheidsklachten rondlopen en kennen de weg naar de juiste zorgverlener niet.

Een betere beheersing van de Nederlandse taal kan een adequaat middel zijn om de kennis van deze mannen op het gebied van gezondheidszorg te vergroten en hierdoor ook hun zelfredzaamheid, welbevinden en de psychische weerbaarheid te bevorderen.

Bovendien heeft dit een neveneffect voor het functioneren van deze mannen binnen het gezin. Hun echtgenoten en kinderen worden minder belast met de klachten en afhankelijk gedrag van deze mannen. Tevens kan de groep mannen die geen ziektebeelden vertoont, maar wel een ziek gezins- of familielid die verzorging nodig heeft, als mantelzorgers beter functioneren, communiceren en verantwoordelijkheden dragen indien zij taalvaardiger zijn.

Het project ‘Vi-Taal’ is erop gericht om vijftien mannen met een taalachterstand en tien taalvrijwilligers aan elkaar te koppelen voor een twaalfdelige taalactiviteit. Naast één-op-één informele taalactiviteiten bieden we taallessen aan in combinatie met gezamenlijke themabijeenkomsten, met als doel de deelnemende mannen zelfredzamer te maken door hun taal- en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Tevens willen wij de maatschappelijke participatie van Rotterdammers met een hoog taalniveau als taalvrijwilliger bevorderen.

De projecttitel ‘Vi-Taal’ heeft een dubbele betekenis. De titel verwijst naar ‘vitaal zijn’ en naar de ‘V van Vitamine’ in combinatie met ‘Taal’. ‘Taal’ als een ‘vitamine’ versterkt ons tegen allerlei aandoeningen. Want taalvaardigheid leidt tot meer kennis en betere communicatie over ziekten.

De doelgroepen van het project zijn:

  • Eerste generatie migranten mannen, woonachtig in verschillende Rotterdamse aandachtsgebieden en wijken, die niet inburgeringsplichtig zijn. Het gaat hierbij om laaggeletterde mannen met een laag taalniveau die (chronisch) ziek zijn, of mantelzorgers zijn.
  • Rotterdammers met een hoog taalniveau en een hoge mate van zelfredzaamheid die zich als taalvrijwilliger willen inzetten, ter begeleiding van deze mannen.

Dit project is tot stand gekomen door financiele steun van de gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond en Stichting Humanitas gebied Feijenoord.

Voor meer informatie en aanmelding als deelnemer of taalvrijwilliger, kunt u contact opnemen met de heer Mahmoud Chavoushi: m.chavoushi@meandsociety.com / 06 222 76 792.