Skip to main content

Stichting Me & Society wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Wij richten ons op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.

Doelstellingen

 

Me & Society opereert op lokaal, nationaal en internationaal niveau en wil deze doelen bewerkstelligen door middel van:

  • Het aanzetten tot initiatieven, creëren van kansen voor en realiseren van samenwerkingsverbanden;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten en programma’s inzake thema’s als: werkgelegenheid, wijkparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en aanvullend onderwijs;
  • Het ontwikkelen, implementeren en uitgeven van methodieken en instrumenten als publicaties, applicaties en mediaproducties; het organiseren van vormingsactiviteiten (educatieve bijeenkomsten) ter bevordering van kennis en het opdoen van ervaringen voor de diverse doelgroepen;
  • Het opzetten van een fonds voor werving, beheer en beschikbaar stellen van (financiële) middelen.

Doelgroepen

 

De stichting beoogt de volgende doelgroepen op lokaal, nationaal en internationaal niveau:

  • Specifieke aandachtsgroepen onder burgers zoals jongeren, vrouwen en ouderen;
  • Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, belangenorganisaties, NGO’s en bedrijfsleven;
  • Fondsen en andere voorwaardenscheppende organen;
  • Alle andere groepen, in de ruimste zin passend bij de doelstelling.

Stichting Me & Society wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Ons team

Wim van Heemst

Voorzitter

Gerda Nijssen

Penningmeester

Peter Aubert

Bestuurssecretaris

Els Van Coblijn

Algemeen bestuurslid

Marzieh Dadvar

Aandachtfunctionaris

Monique Daal

Coördinator

Mahmoud Chavoushi

Projectontwikkelaar

Berdien Muller

Projectleider

Elsbeth Hamberg

Projectleider

Patricia Gruber

Productieleider

Adriaan van der Linden

Taaldocent

Lidia Funes

Taaldocent

Feza Erden

Taaldocent