Diversiteit in Pleegzorg

Het Internationale Kinderrechtenverdrag (IVRK) bepaalt dat een kind ‘… voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip’ (preambule) en dat gezinsopvang de meest aangewezen optie is als kinderen niet thuis kunnen wonen (art. 20). Voorts stelt het verdrag dat de culturele, linguïstische en religieuze achtergrond van het kind één van de aspecten is waarmee rekening gehouden moet worden bij het bieden van een passende vorm van pleegzorg.

Onderzoek heeft door de jaren heen steeds weer bevestigd dat het voor de gezonde ontwikkeling van kinderen van cruciaal belang is dat zij in een veilige en stimulerende gezinsomgeving kunnen opgroeien. Om deze reden worden in Nederland ook steeds meer kinderen bij uithuisplaatsing in een (pleeg)gezin geplaatst in plaats van in een leefgroep. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van pleegzorg verdubbeld. Ieder jaar melden zich nieuwe aspirant-pleegouders aan. Veel organisaties zetten zich in om de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren. Toch blijft de vraag groter dan het aanbod. Ook lijken problemen soms sneller te groeien dan de geboden oplossingen. Kinderen zijn daar de dupe van.

Met name in de grote steden is er een toenemend aantal migrantenkinderen dat opgevangen wordt in pleeggezinnen. In de praktijk blijkt dat er meer migrantenkinderen zijn die opvang nodig hebben dan er migranten pleeggezinnen beschikbaar zijn. Hierdoor kan niet worden voldaan aan de hierboven genoemde richtlijn uit het IVRK, namelijk dat er bij plaatsing in een pleeggezin rekening gehouden moet worden met de culturele achtergrond van de kinderen.

Stichting Kinderpostzegels zet zich er voor in dat zoveel mogelijk kinderen een veilig en warm thuis kunnen krijgen. Kinderpostzegels ziet positieve tendensen in de Nederlandse pleegzorgpraktijk, maar ziet ook aandachtspunten voor verbetering. Het pleegzorgprogramma van Kinderpostzegels nodigt uit tot concrete voorstellen om die verbeteringen te realiseren.

In 2011 wenden Stichting me & society, Platform Buitenlanders Rijnmond en verschillende organisaties uit de vier grote steden zich tot Stichting Kinderpostzegels met plannen om de diversiteit van de pleegzorg te verbeteren. Stichting Kinderpostzegels heeft deze organisaties gevraagd een gezamenlijk plan in te dienen. Als gevolg daarvan is het project ‘Diversiteit in Pleegzorg’, met de volgende doelstellingen, tot stand gekomen:

“Ontwikkelen van instrumenten en methodieken om een toename van pleegouders met een migranten achtergrond te genereren, zodat meer kinderen die in pleegzorg terechtkomen de kans krijgen om op te groeien in een voor hun veilige en stabiele omgeving die aansluit bij hun eigen culturele achtergrond, zodat zij voldoende kansen krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien binnen hun eigen identiteit.”

De volgende subdoelen waren vastgesteld voor het project:

  • Sleutelfiguren trainen en inzetten om moeilijk bereikbare groepen te bereiken.

  • Een brede bewustwordingscampagne uitvoeren onder verschillende gemeenschap in de vier grote steden.
  • Het versterken van de bekendheid en acceptatie van pleegzorg.
  • Pleegouders met een migrantenachtergrond werven en warm overdragen aan de pleegzorginstellingen in de verschillende steden.
  • Wederzijdse deskundigheidsbevordering, uitwisseling van expertise en ervaringen tussen migrantenorganisaties en pleegzorginstellingen.
  • Sleutelfiguren inzetten om met pleegzorginstellingen te werken aan het kindwerven onder verschillende gemeenschappen.
  • Beschrijven van de methodiek van deze pilot om diversiteit in pleegzorg te bevorderen.

 

Dit boek is beschikbaar als download. Heb je interesse? Download het boek dan hier.

Het is ook mogelijk om dit boek gratis te bestellen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@meandsociety.com.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.