Geweld is niet Gewoon!

Vanwege hun maatschappelijk kwetsbare positie lopen nieuwkomers in Nederland risico slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld. Dit betreft huiselijk geweld, maar ook seksuele intimidatie, eergerelateerd geweld of gedwongen prostitutie. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Het gaat met name om de vaak lage sociaaleconomische positie die zij bekleden in de samenleving. Onverwerkte (oorlogs)trauma’s die vluchtelingen niet zelden hebben opgedaan in het land van herkomst of tijdens de vlucht, spelen ook een grote rol.

Bovenstaande kan leiden tot stress en onzekerheid, met weerslag op individuen en gezinnen. Daarnaast komt gendergerelateerd geweld relatief meer voor in afhankelijkheidsrelaties. Bij vluchtelingen en ongedocumenteerden zijn met name vrouwen en kinderen, door onder andere taalbarrières, culturele normen en financiële afhankelijkheid, extra kwetsbaar.

De kwetsbaarheid van deze groepen voor gendergerelateerd geweld wordt versterkt door het feit dat reguliere instanties, zoals Steunpunten Huiselijk Geweld, deze doelgroep onvoldoende met voorlichting bereiken. Hiermee krijgen zij relatief minder toegang tot kennis over wet- en regelgeving in Nederland en de lokale infrastructuur voor hulp aan slachtoffers en daders.

Pharos en MOVISIE ontwikkelden in 2010, in samenwerking met het COA, het voorlichtingspakket onder de naam Geweld is niet gewoon. Ken uw recht – zoek hulp! Geweld is niet gewoon is momenteel aanwezig op alle asielzoekerscentra. Bij de lancering van het voorlichtingsmateriaal hebben veel migrantenorganisaties aangegeven dat er relatief veel gendergerelateerd geweld in hun achterban voorkomt en willen dit graag oppakken. In samenwerking met vluchtelingenorganisaties, gemeenten en reguliere instanties in Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond leidden we 12 vrijwillige vluchtelingen op tot trainers die 36 voorlichtingen over gendergerelateerd geweld aan andere vluchtelingen en ongedocumenteerden zullen geven.

Aan het eind van het project werden de uitkomsten en uitvoeringstips gedeeld via het bij MOVISIE aangesloten Platform Steunpunten Huiselijk Geweld. De getrainde voorlichters bleven beschikbaar voor het geven van voorlichtingen aan de vluchtelingengemeenschappen over gendergerelateerd geweld.

Doelstellingen
Met dit project wilden we de volgende doelen bereiken:
1. Vluchtelingen, ongedocumenteerden en asielzoekers buiten de opvang weerbaar maken tegen gendergerelateerd geweld.
2. Reguliere instanties gericht op het terugdringen van gendergerelateerd geweld, zoals Steunpunten Huiselijk Geweld en Meldpunten Zorg en Overlast, faciliteren om aansluiting te zoeken bij voor hun moeilijk bereikbare doelgroepen.
3. Vluchtelingenorganisaties deskundigheid bieden om in hun achterban gendergerelateerd geweld bespreekbaar te maken en hen te informeren over wet- en regelgeving in Nederland.
4. Vluchtelingen deskundigheid bieden, zodat zij zelf voorlichtingen kunnen geven aan hun achterban.

Dit project wordt uitgevoerd door Pharos, MOVISIE, in samenwerking met stichting me & society, vluchtelingenorganisaties in Rotterdam en Amsterdam, de gemeenten en reguliere instanties gericht op het terugdringen van gendergerelateerd geweld.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.