Skip to main content

Laaggeletterdheid is een onderwerp dat van cruciaal belang is voor onze samenleving. Het is een probleem dat wereldwijd voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben voor het individu, de gemeenschap en de economie als geheel. We leggen graag uit wat laaggeletterdheid precies is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en wat we kunnen doen om dit probleem aan te pakken.

Wat is laaggeletterdheid?

Laten we bij het begin beginnen; wat is laaggeletterdheid? Laaggeletterdheid is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die onvoldoende vaardigheden hebben om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op een niveau dat nodig is om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Dit gaat verder dan alleen het beheersen van de basisvaardigheden. Mensen die laaggeletterd zijn hebben ook moeite met het begrijpen van informatie en het gebruiken van digitale apparaten en computers.

In Nederland zijn er naar schatting 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat is ongeveer 15% van de totale bevolking. Van deze groep is ongeveer een derde van Nederlandse afkomst en twee derde heeft een migratieachtergrond. Daarnaast zijn er ook veel mensen die moeite hebben met het begrijpen van informatie, zoals handleidingen, formulieren en brieven.

Oorzaken van laaggeletterdheid

Er zijn verschillende oorzaken van laaggeletterdheid. Een van de belangrijkste oorzaken is het ontbreken van voldoende stimulans en begeleiding tijdens de schooljaren. Dit kan te maken hebben met een onstabiele thuissituatie, problemen op school of een taalachterstand.

Een andere oorzaak van laaggeletterdheid is een gebrek aan lees- en schrijfvaardigheden in de eigen taal. Mensen die moeite hebben met hun moedertaal hebben vaak ook moeite om een nieuwe taal te leren. Dit kan een belemmering zijn voor het volgen van opleidingen of het vinden van werk.

Tot slot kan ook armoede een belangrijke rol spelen bij laaggeletterdheid. Mensen die in armoede leven hebben vaak geen geld om boeken te kopen of cursussen te volgen. Daarnaast kan stress als gevolg van armoede en sociaal isolement leiden tot problemen met lezen, schrijven en rekenen.

Gevolgen van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft verstrekkende gevolgen voor het individu, de gemeenschap en de economie als geheel. Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaak moeite om informatie te begrijpen en te verwerken. Dit kan leiden tot problemen op het gebied van gezondheidszorg, financiën en werk.

Beperkte kansen op de arbeidsmarkt
Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Ze hebben moeite met het begrijpen van instructies en kunnen daardoor minder goed functioneren in een werkomgeving. Hierdoor hebben ze vaak minder kans op het vinden van een baan en zijn ze vaker afhankelijk van uitkeringen.

Minder participatie in de samenleving
Laaggeletterdheid kan ook leiden tot sociale uitsluiting. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben vaak moeite om mee te doen in de samenleving. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om informatie te begrijpen over hun rechten en plichten of om contact te leggen met anderen.

Beperkte gezondheidsvaardigheden
Laaggeletterdheid kan ook leiden tot beperkte gezondheidsvaardigheden. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben vaak moeite met het begrijpen van medische informatie en het opvolgen van medische instructies. Hierdoor hebben ze een grotere kans op gezondheidsproblemen en zijn ze vaker afhankelijk van medische hulp.

Financiële problemen
Laaggeletterdheid kan ook leiden tot financiële problemen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven begrijpen bijvoorbeeld niet goed hoe ze hun administratie moeten bijhouden of hoe ze hun belastingaangifte moeten doen. Hierdoor lopen ze meer risico op boetes en schulden.

Minder kansen op persoonlijke ontwikkeling
Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak minder kansen op persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben moeite met het lezen van boeken, het volgen van opleidingen en het begrijpen van ingewikkelde informatie. Hierdoor hebben ze minder kans om zichzelf te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Kortom, laaggeletterdheid heeft verregaande gevolgen voor het individu en de samenleving als geheel. Het is daarom belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden van mensen. 

Hoe kunnen we laaggeletterdheid terugdringen?

Het terugdringen van laaggeletterdheid is een complex probleem dat een multidisciplinaire aanpak vereist. Denk hierbij aan vroegtijdige signalering, taalonderwijs voor volwassenen, toegankelijke informatie, samenwerking tussen verschillende sectoren, aandacht voor ouders en het verhogen van de bewustwording aangaande laaggeletterdheid.

Vroegtijdige signalering
Vroegtijdige signalering van laaggeletterdheid is belangrijk om tijdig in te kunnen grijpen. Door middel van screening op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk kunnen mensen met lees- en schrijfproblemen eerder worden opgespoord en kan er tijdig hulp worden geboden.

Taalonderwijs voor volwassenen
Volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben baat bij taalonderwijs op maat. Dit kan bijvoorbeeld door middel van taallessen op de werkvloer, in buurthuizen of via speciale cursussen. Het is hierbij belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en interesses van de deelnemers.

Toegankelijke informatie
Het is belangrijk dat informatie toegankelijk is voor iedereen. Dit betekent bijvoorbeeld dat informatie op websites en in brochures begrijpelijk moet zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door middel van eenvoudig taalgebruik, korte zinnen en gebruik van afbeeldingen kan informatie begrijpelijker worden gemaakt.

Samenwerking tussen verschillende sectoren
Het terugdringen van laaggeletterdheid vraagt om een integrale aanpak waarbij verschillende sectoren samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van samenwerking tussen scholen, bibliotheken, werkgevers, zorgverleners en gemeenten. Door kennis en ervaringen te delen, kan er effectiever worden gewerkt aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

Aandacht voor ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Door ouders te ondersteunen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen, kan laaggeletterdheid in de toekomst worden voorkomen. Bijvoorbeeld door middel van oudercursussen, voorleesprojecten en het stimuleren van taalontwikkeling in de thuissituatie.

Meer bewustwording
Tot slot is meer bewustwording nodig over het belang van geletterdheid. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevolgen van laaggeletterdheid en dat er meer aandacht komt voor het belang van lezen en schrijven in de samenleving.

Het terugdringen van laaggeletterdheid vraagt om een integrale aanpak waarbij verschillende maatregelen worden genomen. Door vroegtijdige signalering, taalonderwijs, toegankelijke informatie, samenwerking tussen sectoren, aandacht voor ouders en meer bewustwording kan laaggeletterdheid worden teruggedrongen en de geletterdheid van de samenleving worden versterkt.

Tips voor laaggeletterden

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, zijn er verschillende tips en adviezen die kunnen helpen om hun geletterdheid te verbeteren. We noemen er een aantal.

Zoek hulp
Het is belangrijk om hulp te zoeken als je moeite hebt met lezen en schrijven. Er zijn verschillende organisaties die taalcursussen aanbieden voor volwassenen. Ook kun je bijvoorbeeld terecht bij de bibliotheek of de volwasseneneducatie voor hulp en advies.

Lees en schrijf dagelijks
Oefening baart kunst. Probeer dagelijks te lezen en te schrijven om je geletterdheid te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het lezen van boeken, tijdschriften of kranten. Schrijf ook dagelijks, bijvoorbeeld in een dagboek of door brieven te schrijven naar vrienden of familie.

Kijk naar televisieprogramma’s en films met ondertiteling
Door naar televisieprogramma’s en films met ondertiteling te kijken, kun je je leesvaardigheid verbeteren. Door het lezen van de ondertiteling oefen je het lezen en begrijpen van de geschreven taal.

Maak gebruik van hulpmiddelen
Er zijn verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen bij het verbeteren van geletterdheid. Bijvoorbeeld de voorleesfunctie op de computer of een dyslexie-app. Ook zijn er speciale boeken beschikbaar voor mensen met leesproblemen, zoals boeken met grotere letters of met eenvoudiger taalgebruik.

Praat erover
Praat erover met anderen als je moeite hebt met lezen en schrijven. Door erover te praten, kun je steun vinden en hulp krijgen. Ook kun je op deze manier begrip krijgen van anderen.

Blijf gemotiveerd
Het verbeteren van geletterdheid kan soms lastig en frustrerend zijn. Blijf gemotiveerd en geef niet op. Bedenk waarom je je geletterdheid wilt verbeteren en houd dit doel voor ogen. Beloon jezelf als je vooruitgang boekt, bijvoorbeeld door het vieren van kleine successen.

Kortom, er zijn verschillende tips en adviezen die kunnen helpen bij het verbeteren van geletterdheid. Zoek hulp, lees en schrijf dagelijks, kijk naar televisieprogramma’s en films met ondertiteling, maak gebruik van hulpmiddelen, praat erover en blijf gemotiveerd.

Laaggeletterdheid is als een gevangenis zonder muren. Je kunt wel naar buiten, maar je bent beperkt in je mogelijkheden en vrijheid.