Skip to main content

Op dinsdag 8 september was het Wereldalfabetiseringsdag. Vorige week stond dan ook in het teken van de Week van Lezen en Schrijven.

Laaggeletterdheid Rotterdam

De laaggeletterdheid in de gemeente Rotterdam ligt in 2012 met 21% van het aantal 16-65-jarigen ruim hoger dan landelijk (11,9%). Het gaat om circa 80.000-96.500 laaggeletterden. Ten opzichte van de arbeidsmarktregio Rijnmond (16%) is het aandeel laaggeletterden in de gemeente Rotterdam ook hoger. Landelijk wordt er voor het inzichtelijk maken van regionale verschillen tussen gemeenten onderscheid gemaakt in een vijftal klassen: lager, enigszins lager, gemiddeld, enigszins hoger en hoger. De laaggeletterdheid van de gemeente Rotterdam kan op basis van deze indeling getypeerd worden als ‘hoger’. (Bron: Factsheet Laaggeletterdheid in Rotterdam.)

Gevolgen laaggeletterdheid

Niet alle laaggeletterden ervaren dat zij een probleem hebben met lezen, schrijven, rekenen of het gebruiken van informatie, en het merendeel van de laaggeletterden participeert op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt echter dat laaggeletterden minder vaak betaald werk hebben, minder vaak maatschappelijk actief zijn, een lager inkomen hebben en vaker te maken hebben met gezondheidsproblemen.

De arbeidsmarkt doet een sterk beroep op geletterdheid. Doordat werkgevers hogere eisen stellen, digitalisering en automatisering lopen laaggeletterden meer risico op (langdurige) werkloosheid en uitsluiting van de arbeidsmarkt, en zijn daardoor vaker aangewezen op een vervangend inkomen. Dit heeft gevolgen voor het sociaal beleid.

Het blijft belangrijk om gezamenlijk het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar te maken. Juist in deze tijd waarin de begeleiding van kwetsbare doelgroepen om extra aandacht vraagt.