Skip to main content

In 2020 is stichting Me & Society gestart met het opbouwen van het project Connect. Het doel van het project is dat zelforganisaties van vluchtelingen en hun sleutelpersonen een netwerk kunnen opbouwen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid van hun achterban. Daarnaast kunnen ze een impuls geven aan de verbetering van de positie en inbreng van vluchtelingen in onze stad.

Binnen het vluchtelingennetwerk wordt intensief samengewerkt en worden faciliteiten geboden aan de vluchtelingenorganisaties en hun sleutelpersonen om de beoogde brugfunctie tussen de vluchtelingen en het maatschappelijke middenveld invulling en vorm te kunnen geven.

In 2021 hebben we dit project voortgezet met de financiële steun van de gemeente Rotterdam en ook in 2022 mogen we dit project wederom voortzetten. Waar de start van 2021 nog volledig in het teken stond van corona en online meetings, is dat nu gelukkig niet meer het geval. We geven u graag een inkijkje in hoe Connect vorig jaar verlopen is en blikken terug op de projectmeetings, themabijeenkomsten, kennisateliers en trainingen die zijn gegeven.

Projectmeetings

We organiseerden met grote regelmaat projectmeetings met de zelforganisaties en sleutelpersonen. Ook nodigden wij mensen uit om namens een maatschappelijke instelling een presentatie te geven. Een greep uit de behandelde thema’s:

  • Geldplan statushouders
  • Eenzaamheid
  • Digitale vaardigheden voor ouderen
  • Psychische gezondheid en stress
  • Vaccinatie
  • Nepnieuws
  • Ouderenmishandeling
  • AOW-tegoed/jeugdtegoed

Een aantal zelforganisaties hebben de input uit de meetings gebruikt om zelf themabijeenkomsten te organiseren. Vooral coronavaccinatie was vorig jaar een thema dat veel behandeld werd in themabijeenkomsten. Andere zelforganisaties hebben de informatie gebruikt in hun ondersteuning van de achterban.

 


Themabijeenkomsten

Vanwege corona konden er in de eerste helft van het jaar niet veel themabijeenkomsten georganiseerd worden door de zelforganisaties. Er waren beperkende maatregelen, maar er heerste ook veel angst. Naast angst voor corona, bleek er later in het jaar ook veel angst voor vaccinatie te bestaan bij de verschillende achterbannen. Ook gingen er veel fabels rond over vaccinatie. In het project is hier toen extra aandacht aan besteed, omdat de sleutelpersonen van de zelforganisaties een belangrijke rol in de vaccinatiebereidheid kunnen spelen.

Tijdens één van de meetings heeft de projectleider een presentatie gegeven over corona vaccinatie en hoe je fake nieuws kunt herkennen. Naar aanleiding van deze presentatie hebben meerdere zelforganisaties één (of meerdere) themabijeenkomsten georganiseerd over corona vaccinatie. Dit heeft geleid tot een grotere vaccinatiebereidheid binnen de achterbannen.

Andere themabijeenkomsten hadden als thema: eenzaamheid, gezondheid, cultuur en religie, ouderenmishandeling.

 


Kennisateliers

Er zijn in 2021 twee kennisateliers georganiseer; één over het onderwerp ‘VGV’ (vrouwelijke genitale verminking) en één over het onderwerp ‘gedwongen huwelijk en achterlating’. Bij beide kennisateliers is gebruik gemaakt van een theatervoorstelling om het onderwerp op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Vervolgens heeft er een dialoog plaatsgevonden tussen alle aanwezigen, waarbij beide keren ook experts en ervaringsdeskundigen aanwezig waren om de onderwerpen goed uit te leggen. Bij beide kennisateliers was een aantal sleutelpersonen van Connect aanwezig en diverse externen. Dit zorgde voor een goede dialoog, die begeleid werd door een ervaren dialoogleider.

 

Training

Voor de sleutelpersonen en zelforganisaties hebben we een training georganiseerd met als onderwerp ‘de rol van de sleutelpersoon’. In deze training is behandeld wat een sleutelpersoon is, wat de rol is van een sleutelpersoon en hoe je grenzen stelt. De presentatie is na afloop gedeeld met alle sleutelpersonen, zodat ook degenen die er niet bij aanwezig konden zijn, de kennis tot zich konden nemen.

De sleutelpersonen die de training hebben gevolgd, hebben aangegeven dit een heel nuttige training te hebben gevonden en hebben allemaal gevraagd om een vervolg hiervan in 2022, met nog meer de nadruk op het bewaken van eigen grenzen.

 


Tevreden terugblik

In 2021 hebben wij met Connect een aantal zelforganisaties van Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond succesvol kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden en hun brugfunctie tussen hun achterban en de maatschappelijke en sociale instellingen in Rotterdam. Wij kijken hierop met tevredenheid terug.

Door in dit project de sleutelpersonen meer kennis en vaardigheden te bieden, door ze te ondersteunen bij hun werkzaamheden, zowel met kennis als financieel, worden meer Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond op de juiste manier geholpen en weten zij beter waar ze terecht moeten met bepaalde problemen.

Ook bij coronagerelateerde problemen, zoals gezondheid en eenzaamheid, hebben de sleutelpersonen een belangrijke, ondersteunende en informerende rol gespeeld, evenals bij andere belangrijke onderwerpen, zoals: opvoeding, werk, zorg, gezondheid, schulden en armoede.

 

Vooruitblik op 2022

Alle zelforganisaties hebben aangegeven in 2022 graag door te gaan met Connect. Naast de ondersteuning in kennis, faciliteiten en financieel voelen ze zich door Connect erkend en gewaardeerd.

Een grote groep Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond blijft waarschijnlijk altijd afhankelijk van hulp van sleutelpersonen of andere mensen. Het gaat hier om mensen die al vele jaren in Nederland zijn, maar nog steeds niet hun weg weten binnen de sociale en maatschappelijke instellingen, veelal doordat ze de taal niet (genoeg) machtig zijn. Het is naïef om te denken dat deze zelforganisaties ooit niet meer nodig zullen zijn.